Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Zarządzenie nr 62/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 31 marca 2023 roku

Zarządzenie nr 62/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie wyboru ofert w ramach otwartego konkursu ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizację zadań publicznych określonych w „Rocznym Programie Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.:Dz. U. z 2023 r. poz. 40); art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust 2. i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz uchwały LXXVI/611/2022 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 3867), Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wybieram najkorzystniejsze oferty oraz przyznaję dotacje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Staszów w 2023 roku w zakresie:
1) Edukacji, oświaty i wychowania;
2) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
3) Kultury, sztuki;
4) Upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji.
2. Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację, nazwy zadań oraz wysokość przyznanych kwot dotacji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Warunkiem otrzymania środków finansowych na wsparcie realizacji zadania publicznego jest zawarcie umowy dotacji.

§ 2

Niniejsze zarządzenie podlega publikacji, poprzez jego zamieszczenie:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie www.bip.staszow.pl,
2. na stronie internetowej www.staszow.pl,
3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.BURMISTRZ
dr Leszek Kopeć


20-04-2023, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.