Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


zdjęcie ilustracyjne


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w sprawie konsultacji społecznych, dotyczących projektu p.n. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Staszów”


Stosownie do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, t.j. ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Staszów”.
Realizacja zadań wyznaczonych w Planie nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w związku z czym postanowiono o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, co zostało uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach (pismo znak: WPN-II.410.200.2015.ELO z dnia 9 grudnia 2015 r.). Ponadto uzyskano również opinię znak: SEV.9022.5.156.2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, który uznał, że nie jest wymagane przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W ramach prowadzonej procedury ogłasza się konsultacje społeczne, które będą trwały w dniach od 21.12.2015 r. do 20.01.2016 r.

W podanym terminie można zapoznać się z projektem „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Staszów”.
Projekt Planu wraz z formularzem konsultacji, dostępny jest na stronie www.staszow.pl, oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Staszów, w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska. Dokumenty są do wglądu w czasie pracy Urzędu, tj. od 7.00 do 15.00.

Formularz konsultacyjny należy przekazywać:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres poczty elektronicznej: jaroslaw.glibowski@staszow.pl,
  • osobiście w siedzibie Urzędu (w czasie pracy Urzędu, w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska),
  • w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu (w czasie pracy Urzędu, w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska).

Uwagi i wnioski z datą wpływu po dniu 20 stycznia 2016 r. nie będą uwzględniane. Nieprzedstawienie uwag w terminie oznacza rezygnację z prawa ich wyrażenia.


Projekt jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Kwota dofinansowania wynosi: 22 410 zł.


Pliki do pobrania:

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Staszów”


Staszów, dnia 30 września 2015 r.

Drodzy Mieszkańcy,
Miasto i Gmina Staszów przystąpiła do opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse Gminy Staszów na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich, na działania zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, np. na działania termomodernizacyjne dla budynków użyteczności publicznej czy dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych.

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i obszary problemowe Gminy Staszów, konieczna będzie inwentaryzacja źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w budynkach znajdujących się w obrębie Gminy. W związku z tym przekazujemy Państwu krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie. Ankiety w wersji papierowej dostępne będą u Sołtysów oraz w Urzędzie Miasta i Gminy. Przeprowadzenie ankietyzacji odbędzie się do 16 października 2015 r.

Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, stanowi natomiast ważną informację o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza w naszej Gminie.
Wszelkie informacje dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z ankietami znajdą Państwo w poniższym załączniku.

Wypełnioną ankietę można:
• dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy lub do Sołtysa w miejscu zamieszkania;
• przesłać drogą elektroniczną na adres: info@odpady.biz.pl

Termin na przekazanie ankiety mija w dniu 16.10.2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
mgr Leszek Kopeć


07-12-2016, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.