Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Zarządzenie nr 58/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 1 kwietnia 2020


Zarządzenie nr 58/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie organizacji tzw. pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie w okresie ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Działając na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zmian.) oraz art 31 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zmian.), w związku z § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 13 marca 2020 r. poz. 433) oraz art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 374) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 wprowadza się wykonywanie pracy w ramach tzw. pracy zdalnej, na zasadach określonych w zarządzeniu.
2. Polecam wykonywanie tzw. pracy zdalnej w miejscu zamieszkania Pracownika, a więc poza siedzibą Pracodawcy, pracownikom samorządowym zatrudnionym w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych oraz pracownikom pomocniczym i obsługi Urzędu zatrudnionym na stanowiskach biurowych lub wykonujący czynności biurowe w każdy piątek począwszy od 3 kwietnia 2020 r. do odwołania,
z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za okresy pracy zdalnej.
3. W obszarach, gdzie realizacja pracy zdalnej nie jest możliwa i obecność Pracownika jest konieczna na stanowisku pracy w siedzibie Pracodawcy, zalecam w okresach o których mowa w ust. 2 niniejszego zarządzenia, świadczenie pracy:
1) w godzinach od 7 00 do 14 00 na stanowiskach bezpośredniej obsługi interesanta:
- Biura obsługi klienta Urzędu,
- ds. ewidencji ludności,
- w Urzędzie Stanu Cywilnego,
- w Straży Miejskiej w Staszowie,
2) w godzinach od 7 00 do 16 00 na stanowiskach:
- obsługi, których praca jest związana z utrzymaniem czystości i przeprowadzaniem dezynfekcji pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie,
- robotników gospodarczych, na których zatrudnieni są pracownicy prac interwencyjnych oraz pracownicy pomocniczy,

4. Świadczenie pracy zdalnej w pozostałych dniach roboczych w siedmiodniowym tygodniu pracy nie wymienionym w ust. 2 niniejszego zarządzenia jest możliwa na pisemny wniosek Pracownika skierowany do Pracodawcy, po uzyskaniu zgody bezpośredniego przełożonego oraz dwustronnie podpisanym porozumieniu między Pracownikiem a Pracodawcą.

§ 2

1. Zakres zadań wyznaczony przez Pracodawcę oraz bezpośredniego przełożonego Pracownika realizowany w trybie pracy tzw. zdalnej nie może odbiegać od zadań wykonywanych na stanowisku pracy Pracownika zgodnie z podpisaną dwustronnie umową o pracę oraz zgodnie z przydzielonym zakresem czynności.
2. Pracownik świadcząc pracę zdalną, zobowiązany jest do pozostawania w stałej dyspozycji Pracodawcy – w godzinach pracy wynikających z wymiaru czasu pracy Pracownika zgodnie z zawartą umową o pracę oraz zgodnie z harmonogramem czasu pracy Pracownika – w tym do:
 terminowego wykonywania realizowanych zadań w czasie, jaki przewidziano na ich realizację, z uwzględnieniem przestrzegania obowiązujących Pracownika norm czasu pracy,
 odbierania telefonów w sprawach służbowych od Pracodawcy, bezpośrednich przełożonych oraz Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie,
 odbierania i wysyłania służbowej poczty elektronicznej, a także wyników pracy zdalnej na prośbę przełożonego,
 dbałości o przekazany sprzęt i narzędzia udostępnione przez Pracodawcę do świadczenia pracy zdalnej oraz rozliczenia się z jego pobrania niezwłocznie po powrocie do pracy w siedzibie Pracodawcy,
 wykorzystywania powierzonych przez Pracodawcę narzędzi pracy, w tym sprzętu i oprogramowania wyłącznie do celów służbowych oraz ich ochrony przed kradzieżą i zniszczeniem,
 ochrony danych stanowiących tajemnicę organu jakim jest gmina Staszów, Pracodawcy jakim jest Urząd Miasta i Gminy w Staszowie przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich,
 przestrzegania wewnętrznych procedur dotyczących zarządzania bezpieczeństwem obowiązującym u Pracodawcy,
 dbania o bezpieczne przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie,

3. W przypadku konieczności przekazania lub skorzystania z dokumentacji w formie papierowej, Pracownik może stawić się w siedzibie Pracodawcy za uprzednią zgodą Pracodawcy lub bezpośredniego przełożonego.
4. W czasie wykonywania pracy zdalnej nie ulegają zmianie obowiązujące Pracownika godziny rozpoczęcia pracy i zakończenia pracy, a także przepisy i regulacje wewnątrzzakładowe dotyczące przerw w pracy oraz pracy w godzinach nadliczbowych.
5. Praca wykonywana na zasadach określonych niniejszym zarządzeniem nie stanowi podróży służbowej i nie uprawnia do otrzymywania diet.
6. W uzasadnionych przypadkach w okresie świadczenia pracy zdalnej Pracodawca ma prawo zażądać stawienia się Pracownika w siedzibie pracodawcy na stanowisku pracy.
7. Pracownik zobowiązany jest wykonywać pracę zdalną zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
8. Pracownik po zakończeniu pracy zdalnej zobowiązany jest złożyć oświadczenie dotyczące miesięcznej ewidencji czasu pracy w okresach świadczenia pracy tzw. zdalnej według załączonego do zarządzenia wzoru ewidencji czasu pracy Pracownika, któremu polecono pracę zdalną – załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3
Zobowiązuję Pracowników do informowania bezpośredniego przełożonego o wszystkich sprawach mogących wpływać na rozprzestrzenianie się COVID – 19, a zwłaszcza o powrotach Pracowników z obszarów o podwyższonym ryzyku zarażenia koronawirusem, przed przyjściem do siedziby Pracodawcy.

§ 4
Niniejsze zarządzenie jest środkiem prewencyjnym podjętym w celu dbałości o wspólne bezpieczeństwo oraz dobrą kondycję zdrowotną pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie oraz otoczenia. Ma na celu zapewnić właściwe, zgodne z zaleceniami środowisko miejsca pracy, obsługę interesantów oraz terminowe załatwianie spraw i realizację nałożonych na Urząd zadań. Odbywa się to we wskazanych przez kierownika Urzędu lokalizacjach, a Pracownicy wyposażeni są w dodatkowe środki ostrożności, aby ograniczyć do minimum ryzyko zarażenia i rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Wszelkie dokumenty i wnioski są kierowane do Urzędu drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty lub przez umieszczanie w pojemnikach ustawionych przy wejściach do Urzędu.

§ 5
Utrzymuję w mocy Zarządzenie nr 55/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany sposobu pracy i obsługi interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie.

§ 6
O wprowadzonym niniejszym zarządzeniu informuje się pracowników i interesantów poprzez jego publikację na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie oraz na stronie www.staszow.pl., wywieszenie na drzwiach wejściowych budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

§ 7
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Staszów
/-/ Leszek Kopeć

02-04-2020, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.