Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Program Czyste Powietrze. Jak skorzystać w 2024 roku?

Gmina Staszów od 2019 r. realizuje rządowy program „Czyste Powietrze”. Jednym z jego celów jest zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program daje możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie budynków, wymianę okien czy na wymianę starego kotła grzewczego. Program ma zachęcić mieszkańców do działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń powietrza. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie pomaga mieszkańcom poprzez uruchomiony w 2019 r. punkt konsultacyjno-informacyjny. Od początku istnienia programu do końca I kwartału 2024 roku wypełniono i przekazano za pośrednictwem UMiG w Staszowie do WFOŚiGW w Kielcach 605 wniosków o dofinansowanie, zaś liczba zrealizowanych przedsięwzięć to 253. Kwota ogólna wypłaconych dotacji z Programu “Czyste Powietrze” to 6 822 696,34 zł.

Informowanie mieszkańców miasta i gminy Staszów (bezpośrednie, telefoniczne lub w formie elektronicznej) prowadzone jest codziennie w zależności od potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców. Ilość udzielonej pomocy przy wypełnianiu wniosków osobiście składanych przez beneficjenta w WFOŚiGW w Kielcach oraz udzielanych informacji przez pracowników tut. Urzędu osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” nie jest ewidencjonowana.


Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze” znajduje się w pokoju nr 15 na parterze budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, przy ul. Opatowskiej 31. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.


O programie

„Czyste Powietrze” to rządowy program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach.

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, kocioł zgazowujący drewno, kocioł na pellet drzewny, ogrzewanie elektryczne oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.


Ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze”


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza, że OD DNIA 3 STYCZNIA 2023 R. WESZŁY W ŻYCIE ZMIANY PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”

Zmiany obejmują m.in.:
Podwyższenie progów dochodowych w każdej grupie Beneficjentów (skorzystanie z dotacji możliwe będzie w przypadku kiedy dochód Wnioskodawcy nie przekracza 135 000 zł),
Zmiana poziomów intensywności dofinansowania (w %) i podniesienie maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych materiałów i urządzeń – w każdej grupie Beneficjentów,
Likwidacja maksymalnej kwoty dotacji przy robotach obmiarowych,
Podniesienie maksymalnych kwot dotacji dla rodzajów przedsięwzięć (określone w tabelach w treści Programu),
✓ Możliwość zwiększenia maksymalnej kwoty dotacji o faktycznie poniesiony koszt przeprowadzenia audytu energetycznego,
Koszty kwalifikowane nie będą obejmować podatku VAT (intensywność dofinansowania liczona w odniesieniu do kwot netto)/
Dodatkowe dofinansowanie w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji budynku,
Możliwość złożenia maksymalnie 2 wniosków o dofinansowanie w wersjach Programu od 15.05.2020 r. (z tym, że dotacja na kompleksową termomodernizację może być udzielona tylko w ramach jednego wniosku o dofinansowanie. Drugi wniosek o płatność należy złożyć po rozliczeniu poprzedniej umowy o dofinansowanie,
Zamontowane w budynku/lokalu mieszkalnym kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne będą spełniać wymagania ekoprojektu (dodatkowy punkt w warunkach dofinansowania),
Wprowadzenie do kosztów kwalifikowanych pozycji kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie,
W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, montaż kotła na biomasę jest możliwy wyłącznie w przypadku zastosowania kotła na biomasę o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ✓ Na jeden budynek/lokal mieszkalny może zostać udzielona i wypłacona dotacja na podstawie maksymalnie dwóch wniosków o dofinansowanie. Nie wlicza się do tej liczby wniosków, na podstawie których udzielono i wypłacono dotację w wersjach Programu obowiązujących do 15.05.2020 r. Kolejny wniosek może obejmować inne koszty kwalifikowane niż dofinansowane wcześniej,
Dotacja na przedsięwzięcie z kompleksową termomodernizacją w rozumieniu zapisów Programu, może być udzielona i wypłacona na dany budynek / lokal mieszkalny wyłącznie w ramach jednego wniosku o dofinansowanie,
W przypadku, gdy Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie w ramach programu Stop Smog może otrzymać dofinansowanie na inny zakres przedsięwzięcia niż dofinansowany z programu Stop Smog,
Kwalifikowanie kotłów na biomasę (bez podwyższonego standardu) pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego ten koszt oraz zakupu (wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i montażu kotła do 30.06.2023 r.,
Umożliwienie udzielania kredytów bankowych na przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem w banku wniosku o dofinansowanie,
Uwolnienie kolejności działań inwestycyjnych – nie ma obowiązku rozliczania w pierwszym wniosku o płatność źródła ciepła (jeżeli jest w zakresie wniosku)
Zmiany zasad rozliczeń w celu przyśpieszenia wypłaty dotacji dla beneficjentów.

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wnioskodawcy podzieleni są na trzy grupy tj.:

1) Uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania – wnioskodawca o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł (brany jest pod uwagę tylko dochód Beneficjenta, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego)

Dokumenty potwierdzające dochód:
- oświadczenie o dochodzie w treści wniosku, konieczne jest podanie na podstawie jakich dokumentów wyliczono dochód (PIT, nakaz płatniczy czy inne), dokumenty do okazania w przypadku kontroli.

Osoby o dochodach powyżej 135 000 zł nie mogą skorzystać z programu Czyste powietrze, lecz mogą ubiegać się o ulgę termomodernizacyjną.

2) Uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania:

✓ przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza:
• 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym
• 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym

✓W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez wnioskodawcę, roczny przychód wnioskodawcy, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dokumenty potwierdzające dochód:
Zaświadczenie o dochodzie wydawane jest przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta.
Możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie z prefinansowaniem.

3) Uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania:
✓ przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza:
• 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym
• 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym .

lub
• ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego (przysługujące w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
✓ W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez wnioskodawcę, roczny przychód wnioskodawcy, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dokumenty potwierdzające dochód:
Zaświadczenie o dochodzie i zaświadczenie dotyczące prawa do zasiłku wydawane jest przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta. Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 3 programu jest uwarunkowane posiadaniem jednego z ww. zaświadczeń. Możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie z prefinansowaniem.

Zaświadczenia o dochodach na jednego członka gospodarstwa domowego w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy w Staszowie wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie, ul. Wschodnia 13.

Okres kwalifikowalności kosztów:
• rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić dla dotacji i dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu – nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.
Zakończenie przedsięwzięcia (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń. W ramach Programu finansowane są również przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji, pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.
Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego oraz w formie dotacji z prefinansowaniem.

• okres realizacji przedsięwzięcia wynosi:
1) dla dotacji w ramach podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania: 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
2) dla dotacji w ramach najwyższego poziomu dofinansowania: 36 miesięcy od daty złożenia
3) dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
4) dla dotacji z prefinansowaniem w ramach podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.

Kompleksowa termomodernizacja
Dotacja do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, wskazana w powyższej tabeli, należna jest po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny budynku sporządzony na obowiązującym w ramach programu wzorze;
2) osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:
a) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
b) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;
3) zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w pkt 2, nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Koszt wykonania audytu energetycznego budynku/lokalu mieszkalnego jest kwalifikowany, pod warunkiem sporządzenia dokumentu podsumowującego audyt energetyczny na obowiązującym w ramach Programu wzorze oraz pod warunkiem, że zakres prac dla wybranego wariantu wynikającego z audytu energetycznego zostanie zrealizowany w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie, nie później niż do dnia zakończenia realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia. W przypadku niezrealizowania całego zakresu wskazanego w audycie, koszt audytu nie będzie podlegał dofinansowaniu.


Prefinansowanie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z dniem 15 lipca 2022 r. wprowadził zmiany w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”.

Zmiana umożliwi Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia (wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki).

Prefinansowanie będzie mogło być wypłacone na podstawie umowy dotacji z prefinansowaniem, zawartej z Beneficjentem uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania, zgodnie z obowiązującym po zmianie:

Wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie podpisanej umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania. Przewidziano, że możliwe jest zawarcie nie więcej niż 3 umów z wykonawcami z opcją prefinansowania. Pozostałe środki z przysługującej dotacji przekazane zostaną na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych.

Środki prefinansowania zostaną wypłacone na rzecz Beneficjenta na rachunek wykonawcy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie z Beneficjentem lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Beneficjenta z wykonawcą.

Pozostałe środki należnej dotacji będą wypłacane na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych załączonych do wniosku o płatność w maksymalnie 3 częściach.

Więcej informacji na temat programu znajduje się TUTAJ (https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/strona-glowna-programu) lub na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl

11-04-2024, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.