Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Konsultacje dot. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Staszów

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Staszów to dokument o charakterze strategicznym. Wyznacza najważniejsze kierunki rozwoju przestrzennego naszej Gminy.

Gmina Staszów posiada obowiązujące Studium z 1999 roku, jednak jego zapisy wymagają aktualizacji oraz dostosowania do obecnych uwarunkowań, dlatego rozpoczęto prace nad zmianą tego dokumentu.

Zasady tworzenia i zawartość Studium określa ustawa z 21 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.). Według ustawy Studium jest sporządzane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i uchwalane przez radę gminy.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, że Studium sporządzane jest w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. Studium nie jest aktem prawa miejscowego, ale jego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Gmina Staszów ma niewielki współczynnik pokrycia planami miejscowymi, stąd też polityka przestrzenna na tym terenie kształtowana jest głównie na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W ostatnim czasie sporządzona została koncepcja zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Staszów. Zawarto w niej wizje rozwoju przestrzennego Gminy w zakresie m. in. przeznaczenia poszczególnych obszarów pod zabudowę, przebiegu głównych systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, zieleni, obszarów zagrożenia powodzią, obszarów eksploatacji surowców naturalnych, kierunków kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, a także terenów chronionych na podstawie przepisów prawa.

Zapisy studium mają charakter ogólny, nie odnoszą się do pojedynczych działek, czy budynków, lecz do większych obszarów, zarówno budowlanych, jak i rolnych.

Opinie zebrane w czasie konsultacji będą głosem doradczym podczas tworzenia projektu tego dokumentu.

Zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych.

Burmistrz
Miasta i Gminy Staszów
(-) Leszek Kopeć


Z uwagi na obostrzenia epidemiczne konsultacje społeczne w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów odbędą się za pomocą sieci Internet.

Harmonogram konsultacji:

  • poniedziałek, 22 marca 2021 r., w godz. od 10:00 do 12:00 - webinarium z udziałem radnych Rady Miejskiej w Staszowie, sołtysów, przewodniczących osiedli, pracowników tut. Urzędu;
  • wtorek, 23 marca 2021 r., w godz. od 16:00 do 18:00 - ogólnodostępny czat z udziałem mieszkańców miasta i gminy Staszów, zadawanie pytań, dyskusja - link do czatu 23 marca br.: https://zoom.us/j/93577953643;
  • środa, 24 marca 2021 r., w godz. od 10:00 do 12:00 - ogólnodostępny czat z udziałem mieszkańców miasta i gminy Staszów, zadawanie pytań, dyskusja - link do czatu 24 marca br.: https://zoom.us/j/97614239842.

Konsultacje będą transmitowane na żywo, na youtube.com

Osoba do kontaktu:
Lidia Złotnik - zastępca kierownika Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, tel. 15 864 83 20, e-mail: konsultacje@staszow.pl


Pliki do pobrania:
1. Koncepcja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Staszów (.pdf); (plik .jpg).
2. Objaśnienia do koncepcji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Staszów (.pdf).
3. Ankieta (.odt). Ankieta jest również dostępna w serwisie konsultacji przestrzennych https://kmap.pl/ w zakładce Staszów / Konsultacje, gdzie można ją uzupełnić i przesłać do tut. Urzędu. Druki ankiet można również pobrać w Biurze Obsługi Klienta (BOK), w tut. Urzędzie. Uzupełnione ankiety należy przesyłać na adres konsultacje@staszow.pl lub w wersji wydrukowanej pozostawić w BOK, do 31 marca 2021 r. (środa).
4. Przewodnik po dokumencie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
5. Plakat (.jpg).
6. Ulotka informacyjna (.pdf)

19-03-2021, Grzegorz Niziałek
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.