Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Zarządzenie nr 189/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 3 października 2019 roku

Zarządzenie nr 189/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 3 października 2019 roku w sprawie: ogłoszenia drugiego otwartego konkursu składania wniosków na realizację zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Staszów w 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. 1)), art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1468) oraz § 7 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Uchwały nr VI/26/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2011 r., Nr 68, poz. 773) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

1) Ogłasza się drugi otwarty konkurs składania wniosków na realizację zadań celu publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Staszów w 2019 roku.
2) Ogłoszenie o drugim otwartym konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Staszów www.bip.staszow.pl,
2) na stronie internetowej www.staszow.pl,
3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Staszów.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

04-10-2019, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.