Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Zarządzenie nr 119/2020 Burmistrza MiG Staszów

Zarządzenie nr 119/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
z dnia 20 lipca 2020 roku


w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie za święta przypadające w dniach 15 sierpnia 2020 r. i 26 grudnia 2020 r. tj. święta przypadające w innym dniu niż niedziela.

Działając na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art 43 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) w związku z art 130 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zmian.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie za wyjątkiem zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy, ustanawiam w 2020 r. dwa dni wolne od pracy w związku z obniżeniem w okresach rozliczeniowych obejmujących miesiące sierpień i grudzień wymiaru czasu pracy z powodu wystąpienia w tym okresie świąt przypadających w innym niż niedziela dniu wolnym od pracy, w następujący sposób:

  • za święto 15 sierpnia 2020 r. ustanawiam dzień 21 sierpnia 2020 r. (piątek) i 24 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) – do wyboru dniem wolnym od pracy w Urzędzie,
  • za święto 26 grudnia 2020 r. ustanawiam dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie.

2. Dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy ustanawiam w 2020 r. dwa dni wolne od pracy w związku z obniżeniem
w okresach rozliczeniowych obejmujących miesiące sierpień i grudzień wymiaru czasu pracy z powodu wystąpienia w tym okresie świąt przypadających w innym niż niedziela dniu wolnym od pracy, w następujący sposób:

  • za święto 15 sierpnia 2020 r. ustanawiam dzień 14 sierpnia 2020 r. (piątek) i 17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) – do wyboru dniem wolnym od pracy w Urzędzie,
  • za święto 26 grudnia 2020 r. ustanawiam dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie.

3. Zapisy punktu 2 w § 1 dotyczą pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jednak w przypadkach, gdy pracownicy ci zgodnie z wyznaczonymi harmonogramami czasu pracy, pracują tylko w niektóre dni tygodnia, nie zawsze istnieje potrzeba zapewniania im innego dnia wolnego w zamian za święto przypadające na dzień wolny od pracy wynikający z rozkładu ich czasu pracy i do nich stosujemy przepisy o czasie pracy związane z obniżeniem godzinowego ich wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym.

4. W uzasadnionych, indywidualnych przypadkach dopuszczam na wniosek pracownika złożony w formie pisemnej do pracodawcy, zmianę w wyznaczonym terminie odbioru dnia wolnego za święto 15 sierpnia 2020 r. z zachowaniem norm czasu pracy w okresie rozliczeniowym, w którym święto występuje.

5. Wyznaczając dodatkowe dni wolne od pracy w zamian za święto 15 sierpnia 2020 r. przypadające w sobotę, należy mieć na względzie obowiązujące przepisy prawa pracy oraz konieczność zapewnienia właściwej organizacji pracy Urzędu oraz sprawnej obsługi interesantów.

§ 2

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracowników i interesantów poprzez:
1. Publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie,
2. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych budynku Urzędu Miasta i Gminy Staszów.
3. Publikację na stronie www.staszow.pl.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Staszów pełniącemu funkcję Kierownika Wydziału Organizacyjnego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Staszów
/-/ Leszek Kopeć

06-08-2020, Grzegorz Niziałek
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.