Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

ZARZĄDZENIE nr 23/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 6 lutego 2023 roku

ZARZĄDZENIE nr 23/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
z dnia 6 lutego 2023 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w „Rocznym Programie Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

Na podstawie art. 30 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.1)) oraz uchwały LXXVI/611/2022 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 3867), Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zarządza, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych określonych w „Rocznym Programie Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok” w zakresie:

1) Edukacji, oświaty i wychowania;
2) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
3) Kultury, sztuki;
4) Upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji.

2. Współpraca gminy Staszów z organizacjami oraz podmiotami, o których mowa w ust. 1 będzie polegała na współpracy finansowej w formie wsparcia zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji celowej na pokrycie częściowych kosztów realizacji zadania.

§ 2

Ogłoszenie o otwartym konkursie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.staszow.pl ,
2. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie www.staszow.pl ,
3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
/-/ dr Leszek Kopeć07-02-2023, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.