Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Zarządzenie nr 117/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 5 czerwca 2023 roku

Zarządzenie nr 117/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
z dnia 05 czerwca 2023 roku


w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w „Rocznym Programie Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku”, z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych pn.: „Rozwój wspólnot i społeczności lokalnej”.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zm.1), art. 11 ust. 1 pkt 1, ust 2. i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.571) w związku z uchwałą nr LXXVI/611/2022 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 3867), Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zarządza, co następuje:

§ 1

1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej, zawartą w protokole z dnia 29 maja 2023 roku dokonuję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w „Rocznym Programie Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku”, z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych pn.: „Rozwój wspólnot i społeczności lokalnej”.
2. Przyznaję dotację w wysokości 6000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) dla FUNDACJI AKTYWIZACJI I ROZWOJU z siedzibą w Osieku (28-221 Osiek) przy ul. Ogrodowej 3B, wpisanej do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000242176, posiadającej REGON: 260051190 i NIP: 8661649090, na zrealizowanie zadania pod nazwą „Rozwój wspólnot i społeczności lokalnej”.
3. Dotacja, o której mowa w ust. 2 zostanie udzielona ze środków budżetu miasta i gminy Staszów na rok 2023, Dział 750 rozdział 75095 paragraf 2360.
4. Szczegółowe warunki przyznania dotacji zostaną określone w umowie.

§ 2

Zarządzenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert publikuje się przez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.staszow.pl;
2) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie www.staszow.pl;
3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
/-/ dr Leszek Kopeć

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572


09-06-2023, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.