Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu


OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030

Zgodnie z art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz na podstawie Uchwały Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Staszów

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
ogłasza konsultacje społeczne projektu dokumentu
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyłożonym projektem dokumentu oraz składania do niego wniosków, zastrzeżeń i uwag w dniach 08–29.07.2022 r. Dokumenty wyłożone będą do wglądu od dnia 08.07.2022 r.:

1. w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów, ul. Opatowska 31, 28–200 Staszów w godzinach pracy Urzędu;
2. w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.staszow.pl oraz www.bip.staszow.pl.

Uwagi i wnioski do Prognozy Oddziaływania na Środowisko mogą być wnoszone zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 4) ww. ustawy, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 08.07.2022 r. do 29.07.2022 r. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i/lub wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi/wnioski można zgłaszać:
- na piśmie poprzez wypełnienie załączonego Formularza Zgłaszania Uwag i wysłanie na adres: Urząd Miasta i Gminy Staszów ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Prognozy Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju MOF Staszowa”;
- ustnie do protokołu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Staszów, w godzinach pracy Urzędu;
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w tym np. drogą elektroniczną poprzez wypełnienie poniżej załączonego Formularza Zgłaszania Uwag i wysłanie na adres email: biuro@staszow.pl wpisując w tytule maila: „Konsultacje społeczne – Prognozy Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju MOF Staszowa” lub elektronicznie na adres skrytki Urzędu na platformie ePUAP: /7uv0r0v2ae/skrytka.
Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Staszów w porozumieniu z Partnerami, tj. Wójtem Gminy Rytwiany oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Oleśnica
Staszów, dnia 01.07.2022 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
dr Leszek Kopeć


01-07-2022, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.