Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Konsultacje Społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Staszów na lata 2022–2030


OBWIESZCZENIE

w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Staszów na lata 2022–2030

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485).

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Staszów na lata 2022–2030

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od dnia 14.11.2022 r. do dnia 14.12.2022 r. w następujących formach:

1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@staszow.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.
c) bezpośrednio do sekretariatu w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie w godzinach pracy Urzędu.
2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji, które odbędzie się w dniu 05.12.2022 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 dla członków Komitetu Rewitalizacji oraz o godz. 16:00 dla mieszkańców w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31.
3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, w sekretariacie w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Staszów.

Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. dokumentu dostępne są:

  • w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów w sekretariacie, w godzinach pracy Urzędu;
  • w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Staszów (www.staszow.pl , w zakładce „Dla Mieszkańca”) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.staszow.pl , w zakładce „Konsultacje”).

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
/-/dr Leszek Kopeć

Staszów, dnia 14.11.2022 r.Załączniki:

- OBWIESZCZENIE w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych

- Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Staszów na lata 2022–2030

- Formularz zgłaszania uwag (PDF)

- Formularz zgłaszania uwag (wersja edytowalna)

14-11-2022, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.