Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne


Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne
dokumentu Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Staszowa (MOF Staszowa)

Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dokumentu Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa (MOF Staszowa), które miały na celu zebranie od interesariuszy uwag, opinii i propozycji zmian ww. dokumentu. Diagnoza będzie stanowiła podstawę do opracowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022-2030.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 29.12.2021 r. do dnia 12.01.2022 r. w następujących formach:

1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adresy e-mail: sekretariat@gminaolesnica.pl , biuro@staszow.pl lub rytwiany@rytwiany.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Diagnoza MOF Staszowa”.
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, adres Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów lub Urzędu Gminy w Rytwianach, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Diagnoza MOF Staszowa”.
c) bezpośrednio do sekretariatu w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Oleśnicy, sekretariatu w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie lub sekretariatu w budynku Urzędu Gminy w Rytwianach, w godzinach pracy Urzędów.

Formularz konsultacyjny oraz Diagnoza wraz z załącznikami dostępne były od 29.12.2021 r.:
- w wersji papierowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Oleśnica, pok. nr 10, w budynku Urzędu Gminy Rytwiany, pok. nr 34, w budynku Urzędu Miasta i Gminy Staszów, pok. nr 215;
- w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica (www.bip.gminaolesnica.pl) i stronie internetowej Gminy Oleśnica (www.gminaolesnica.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rytwiany (www.rytwiany.bip.jur.pl) i stronie internetowej gminy (www.rytwiany.com.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Staszów (www.bip.staszow.pl) i stronie internetowej gminy (www.staszow.pl).

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie wpłynął 1 wypełniony formularz uwag (gmina Staszów). Formularz podpisany był czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz złożony został w wyznaczonym terminie w formie formularza konsultacyjnego. Do gminy Oleśnica wpłynęła wiadomość e-mailowa z uwagami i spostrzeżeniami. Rejestr zestawienia zgłoszonych uwag i/lub wniosków wraz z rekomendacją do ich całościowego bądź częściowego wprowadzenia lub uzasadnieniem do ich nie wprowadzania, przedstawiony został w załączniku 1.Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
/-/ Leszek Kopeć


22-02-2022, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.