Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

LV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

W czwartek, 28 grudnia br., o godzinie 12:00 odbyła się Sesja Rady Miejskiej w Staszowie. Podczas spotkania Radni głosowali nad dziesięcioma projektami uchwał. Oprócz tego przyjęto projekt uchwały budżetowej na rok 2018.

Uchwała budżetowa na rok 2018 została uchwalona. - Budżet pokazuje, że Gmina się rozwija i idzie w dobrym kierunku – podkreślił Leszek Kopeć. - Staszów pięknieje i wychodzimy na prostą. Podziękowania dla Pani Burmistrz Ewy Kondek, bo dzięki niej nasze miasto jest czyste i uporządkowane. Podziękowania dla Pani Skarbnik Joanny Pokory i całej kadry Urzędu Miasta i Gminy Staszów za pracę i profesjonalizm – dodał Burmistrz. Uchwalenie budżetu rozpoczęło się od przedstawienia opinii i wniosków komisji stałych Rady Miejskiej w Staszowie. Przedstawiono także pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą budżetu. Następnie odbyła się dyskusja nad projektem planowanych wydatków. Po wyrażeniu opinii przez Radnych oraz wypowiedziach Burmistrza odbyło się głosowanie nad projektem, które zakończyło się przyjęciem budżetu. Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 10 radnych, przeciw uchwale nie zagłosował żaden Radny, a 10 wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z budżetem, dochody gminy wyniosą 95 milionów 563 tysiące 247 złotych, a wydatki wyniosą 94 miliony 913 tysięcy 247 złotych. - Muszę podziękować wszystkim kierownikom, że udało się zrealizować budżet z 2017 roku, ale w 2018 czeka nas dużo pracy. Cały rok przed nami. Budżet skrojony jest skromnie, ale będziemy go rozwijać i przekroczy z pewnością 100 milionów złotych. Robimy to dla mieszkańców całej gminy. Po to tu jesteśmy – podsumował Burmistrz Leszek Kopeć. Z roku na rok gmina przeznacza coraz większą część budżetu na inwestycje. W 2018 Gmina na inwestycje przeznaczy ponad 10%, a liczba planowanych inwestycji z pewnością jeszcze wzrośnie. Na chwilę obecną największą inwestycją zaplanowaną na rok 2018 będzie kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszowa. Na to zadanie zaplanowano prawie 7 milionów złotych. Ponad dwa miliony pochłonie inwestycja adaptacji budynku na „Nowoczesną Bibliotekę w Staszowie”. W planie są również między innymi przebudowy dróg, ulic, czy na przykład budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Staszowie. W budżecie przewidzianym na 2018 rok najwięcej środków zostanie przeznaczonych na oświatę. Na drugim miejscu pod względem ilości zaplanowanych wydatków będzie pomoc społeczna.

Przed podjęciem uchwały budżetowej Radni zajmowali się projektami dziesięciu uchwał. Zmieniono Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Staszów na lata 2017 – 2027. Wprowadzono także zmiany w budżecie Miasta i Gminy na rok 2017. Ustalono również wydatki budżetowe, które nie wygasają z upływem 2017 roku. Radni przyjęli Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Staszów na rok 2018. Przyjęto także uchwalę dotyczącą dotacji przedmiotowej na rok 2018 dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie. Zmieniono także dwie uchwały Rady Miejskiej. Jedna z nich dotyczyła udzielenia przez Gminę Staszów pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu, a druga była podjęta w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie, sposobu ustalania cen i opłat za ich korzystanie i za usługi komunalne świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów uprawnienia do stanowienia o ich wysokości. Podjęto także uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2029.


03-01-2018, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.