Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.


INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM
NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH


Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
Gminny Komisarz Spisowy


ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów
terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.


Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r.
(Dz.U z 2019r. poz.1728)


Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Staszów.


1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

1. być osobą pełnoletnią,

2. zamieszkiwać na terenie danej gminy,

3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Kandydat na rachmistrza terenowego:

1) zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
2) jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
4. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.
5. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

6. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym
7. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
1) Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);
2) Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
3) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2)
4) Informacja dotycząca RODO (zał. 3)
8. 7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020r.” w terminie od dnia 15.06.2020r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy. Adres do doręczeń: Miasta i Gminy Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów.
9. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela zastępca Gminnego Komisarza Spisowego- Agnieszka Gilbert , tel. 15 864 83 03, kom. 605 249 412.


Gminny Komisarz Spisowy
BURMISTRZ
/-/ mgr Leszek Kopeć17-06-2020, Patryk Dudzic
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.