Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu


OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030

Zgodnie z art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz na podstawie Uchwały Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Staszów

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyłożonym projektem dokumentu oraz składania do niego wniosków, zastrzeżeń i uwag.
Dokumenty wyłożone są do wglądu:
1. w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów, ul. Opatowska 31, 28–200 Staszów w godzinach pracy Urzędu;
2. w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.staszow.pl oraz www.bip.staszow.pl.

Uwagi i wnioski do Prognozy Oddziaływania na Środowisko mogą być wnoszone zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 4) ww. ustawy w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 08.07.2022 r. do 29.07.2022 r. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i/lub wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi/wnioski można zgłaszać:
- na piśmie poprzez wypełnienie załączonego Formularza Zgłaszania Uwag i wysłanie na adres: Urząd Miasta i Gminy Staszów ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Prognozy Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju MOF Staszowa”;
- ustnie do protokołu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Staszów, w godzinach pracy Urzędu;
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w tym np. drogą elektroniczną poprzez wypełnienie poniżej załączonego Formularza Zgłaszania Uwag i wysłanie na adres email: biuro@staszow.pl wpisując w tytule maila: „Konsultacje społeczne – Prognozy Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju MOF Staszowa” lub elektronicznie na adres skrytki Urzędu na platformie ePUAP: /7uv0r0v2ae/skrytka.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Staszów w porozumieniu z Partnerami, tj. Wójtem Gminy Rytwiany oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Oleśnica.Z up. Burmistrza
dr inż. Ewa Kondek
Z-ca Burmistrza Miasta i GminyZałączniki:
1. Formularz Zgłaszania Uwag do projektu dokumentu Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030.
2. Prognoza Oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030.
3. Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030 (Projekt 2.0).
Staszów, dnia 08.07.2022 r.

08-07-2022, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.