Aktywizacja społeczno – zawodowa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie - V edycja

ops_staszowOśrodek Pomocy Społecznej w Staszowie rozpoczął realizację, piątej już edycji, projektu systemowego pt.: „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Staszów”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany jest do osób, które zamieszkują gminę Staszów, są w wieku aktywności zawodowej, nie pracują i korzystają z różnych form wsparcia w ramach pomocy społecznej.

Rekrutacja do projektu odbyła się w pierwszym kwartale br., a pierwsze spotkanie organizacyjne, z potencjalnymi uczestnikami tegorocznej edycji, miało miejsce 29 marca 2012 r., w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Spotkanie prowadziła Kierownik Ośrodka mgr inż. Jolanta Włoch - kierownik projektu, wspólnie z koordynatorem projektu mgr inż. Marią Hamer oraz pracownikiem socjalnym  prowadzącym grupę wsparcia dla uczestników projektu - mgr Katarzyną Macias.
Celem projektu jest aktywizacja społeczno - zawodowa osób zamieszkujących gminę Staszów i korzystających ze wsparcia tutejszego Ośrodka.
W ramach projektu, uczestnicy uzyskają bezpłatne wsparcie z zakresu integracji społecznej, zawodowej i edukacyjnej poprzez:

  • uczestnictwo w warsztatach kompetencji i umiejętności społecznych,
  • poradnictwo indywidualne psychologiczne,
  • doradztwo zawodowe indywidualne,
  • uczestnictwo w zajęciach grupy wsparcia,
  • udział w szkoleniach zawodowych - szkolenia te będą realizowane po określeniu predyspozycji zawodowych uczestników i będą uwzględniały potrzeby lokalnego rynku pracy.

Nowością tegorocznej edycji jest zatrudnienie asystenta rodziny - w ramach zadania aktywna integracja. Asystent rodziny będzie m.in. pomagał w rozwiązywaniu problemów socjalnych, wychowawczych  z dziećmi, motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pomagał w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej. Działania podejmowane przez asystenta pozwolą na przywrócenie prawidłowego funkcjonowania rodzin uczestników projektu.
W trakcie realizacji projektu, wszyscy jego uczestnicy objęci są wsparciem finansowym w formie zasiłków celowych. Zaplanowano również: posiłek dla uczestników w trakcie zajęć, zwrot kosztów dojazdu na spotkania, sfinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.
Realizacja tego typu projektu pozwala na wsparcie nie tylko jego uczestników ale także członków ich rodzin. W bieżącym roku dziewięcioro dzieci uczestniczek projektu, pojedzie na kolonię letnią do Ochotnicy Dolnej. W trakcie kolonii, oprócz atrakcji takich jak: wycieczki piesze i autokarowe, gry, zabawy sportowe, dyskoteki, ogniska, realizowany będzie program profilaktyczny skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat. Celem głównym programu jest taki wpływ na dziecko  i młodego człowieka, aby radziło sobie lepiej, w nawiązywaniu relacji interpersonalnych, rozwiązywaniu problemów, aby lepiej rozumiało siebie, umiało współżyć i współdziałać z innymi.
W miesiącu sierpniu br. zaplanowany jest wyjazd integracyjny dla uczestniczek projektu i ich dzieci. W trakcie wyjazdu wycieczkowicze zwiedzą Kopalnię Soli w Bochni, Kraków i jego zabytki, spędzą czas w ZOO i Parku Wodnym.
Środki finansowe pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego pozwalają także na kontynuację zatrudnienia 5 pracowników socjalnych (4,6 etatu) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie, których głównym zadaniem jest upowszechnianie instrumentów aktywnej integracji oraz świadczenie pracy socjalnej na rzecz klientów Ośrodka.
Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Budżet tegorocznej edycji to kwota: 362 329,00 zł, w tym wkład własny Gminy stanowi kwota: 38 044,54 zł.
Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie, ul. Wschodnia 13, tel.15-864-28-13 lub na stronie internetowej http://pokl.ops.estaszow.pl

kapital_ludzki

Tekst i fot. OPS w Staszowie

 

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 03

wisniowa_01m
ystaszow