jutrzenkabibliotekaosir

basensokpttk

 


 

„Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na lata 2014-2025"

Burmistrz Romuald GarczewskiSzanowni Państwo,

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie przystąpił do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na lata 2014-2025", w której określone zostaną zasoby i potencjały Miasta i Gminy oraz kierunki dalszego rozwoju.

Opracowanie Strategii Rozwoju jest konieczne, ponieważ będzie stanowiło formalną podstawę ubiegania się o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zaplanowane zadania w ramach dokumentu strategicznego przyczynią się do przywrócenia ładu przestrzennego, rozwoju gospodarczego, odbudowy więzi społecznych, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców. Nadrzędnym celem prac nad dokumentem jest sformułowanie zadań do realizacji, możliwie bliskich oczekiwaniom i potrzebom społeczności naszego Miasta i Gminy. [więcej]

Postęp prac nad dokumentem oraz informacje o spotkaniach, ankiety, fiszki i inne materiały można znaleźć na naszej stronie w dziale [Budowa Strategii na lata 2014-2025]. Zapraszam

Walne Zebranie Związków Zawodowych UMiG

Walne zebranie Niezależnych Związków Zawodowych Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie wybrało nowe władze. Przewodniczącą na kolejną kadencję została wybrana Jolanta Cielaszyk, w skład Zarządu weszli także Marzanna Chojnacka i Mariusz Sobieniak. W komisji rewizyjnej znaleźli się Grażyna Szambor, Jan Wasilewski oraz Teresa Modras. Walne zebranie podjęło również decyzję, o nieobjęciu dodatkową ochroną związkową, kolejnych trzech osób spoza Zarządu.
 

Sylwia w Bitwie na głosy

Sylwia_Przetak1m

Staszowianka bierze udział w nowym programie rozrywkowym telewizyjnej dwójki „Bitwa na głosy".

Sylwia Przetak pochodzi ze Staszowa. Uczęszczała do Publicznego Gimnazjum nr 2, a później przez rok do staszowskiego „ogólniaka". Podjęła jednak decyzję o kontynuacji nauki w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Osieckiej w Warszawie. Jest wychowanką Staszowskiego Ośrodka Kultury, gdzie stawiała pierwsze kroki na scenie i poznawała tajniki występów publicznych. W Staszowie występowała podczas wielu koncertów kameralnych i plenerowych. Tutaj dała się poznać jako zdolna, odważna, ambitna i jednocześnie skromna nastolatka. Przez kilka lat uczęszczała również na zajęcia do Społecznej Szkoły Muzycznej. Obecnie jest studentką pierwszego roku muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W Warszawie występowała w teatrze N.O.R.A. (Nadwiślańskich Oddziałach Rezerw Artystycznych), przez dwa lata uczęszczała na zajęcia w sekcji wokalnej Studia BUFFO.

Więcej…

 

Ogłoszenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 90

Okręgowa Komisja Wyborcza w Staszowie informuje, że spis członków izby rolniczej, uprawnionych do głosowania w wyborach do Powiatowej Izby Rolniczej z terenu Gminy Staszów wyłożony został w tut. Urzędzie - pokój nr 210.

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej

Dorota Włodarczyk

 

Turniej o puchar Starosty

2011_03_20m
 

„Moja przygoda ze sztuką”


000Pod takim tytułem odbyła się kolejna akcja artystów plastyków ze Staszowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych.
Dziesięcioro uczennic ze staszowskiego „ekonomika” wzięło udział w dwudniowych warsztatach, podczas których uczyły się od najlepszych: Józefa Juszczyka, Norberta Palmera i Jana Żukowskiego - sztuki rysunku.
Jak poinformował jeden z artystów – chciałby, aby docelowo takie zajęcia odbywały się raz w tygodniu. W planach Stowarzyszenia jest również przeprowadzenie warsztatów z fotografii artystycznej.
„To wydarzenie mogliśmy zorganizować dzięki życzliwości i pomocy dyrekcji staszowskiego „ekonomika”, starosty staszowskiego oraz burmistrza Staszowa - za co im dziękuję” – dodaje. 
Prace młodych artystek można podziwiać na wystawie w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie przy ul. Szkolnej.

Więcej…

 

Dzień Kobiet w UMiG

008 marca 2011 roku sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Staszów wypełniona była po brzegi paniami, które obchodziły dziś swoje święto. Burmistrz Romuald Garczewski wraz z sekretarzem Sławomirem Mikulą złożyli wszystkim solenizantkom życzenia i każdej z pań osobiście wręczyli po żółtym tulipanie.

Za pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć można obchodzone w starożytnym Rzymie Matronalia. Było to święto przypadające na pierwszy tydzień marca, związane z początkiem nowego roku, macierzyństwem i płodnością. Z okazji tego święta mężowie obdarowywali swoje żony prezentami i spełniali ich życzenia. Z kolei początki Międzynarodowego Dnia Kobiet wywodzą się z ruchów robotniczych w Ameryce Północnej i Europie. Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet odbyły się 28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych.

Więcej…

 

VII Sesja Rady Miejskiej

00Najważniejszymi punktami obrad VII sesji Rady Miejskiej w Staszowie, która odbyła się 28 lutego 2011 roku było: powierzenie Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi poprzez zagospodarowanie ich na terenie byłej Kopalni Siarki „Grzybów" oraz likwidacja oddziału przedszkolnego w Oględowie Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach i oddziału przedszkolnego w Woli Osowej Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach.

Więcej…

 

Umowa i projekt w ramach PO KL

 

ueefs

Pomiędzy Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego a Gminą Staszów w dniu 17 lutego 2011 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Staszów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt opiewa na kwotę 398 919,20 zł i stanowi 100% dofinansowania. Okres realizacji projektu zaczyna się od 1 września 2011 roku i będzie trwał do 21 czerwca 2013 roku (cztery semestry). W projekcie udział będą brały wszystkie szkoły podstawowe z gminy Staszów, a uczestnikami projektu będą dzieci z klas I – III.

Więcej…

 

DZIEŃ KOBIET

 

Nabór wniosków z działania "Bonus Białe Ługi"

Lokalna Grupa Działania Białe Ługi ogłasza w dniach od 1 marca 2011 do 31 marca 2011 r. nabór wniosków z działania „Bonus Białe Ługi”.
W dniu 18 luty 2011 r. Zarząd LGD podjął uchwałę o uruchomieniu z dniem 1 marca 2011 r. nowego działania finansowanego ze środków własnych. Działanie o nazwie "Bonus Białe Ługi" przeznaczone jest wyłącznie dla organizacji członkowskich LGD i ma na celu wzmocnienie działań i aktywizację tych organizacji.

Więcej…

 

Reorganizacja

Nowy Regulamin Organizacyjny UMiG w Staszowie zakłada powołanie dwóch zastępców burmistrza, redukcję zatrudnienia i zmniejszenie o ponad 30% etatów kierowniczych w UMiG w Staszowie. Efektem zmian, które weszły w życie 15 lutego br. ma być usprawnienie urzędu oraz obniżenie kosztów jego funkcjonowania.

W związku ze zmianami z 11 na 9 zmniejszyła się ilość wydziałów oraz zostało zlikwidowane stanowisko Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Redukcji uległo również stanowisko kierownika wydziału „organizacyjnego”, którym zarządza teraz bezpośrednio sekretarz.

Więcej…

 

UWAGA Przerwa w działaniu strony BIP Urzędu Miasta i Gminy

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym tj. 03 marca 2011 roku od godziny ok. 15:00 do godziny 8:00 dnia następnego strona Biuletu Informacji Publiczej z przyczyn niezależnych od Urzędu Miasta i Gminy będzie niedostępna.
Brak dostępności będzie spowodowany pracami remontowymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.
 

60. Ogólnopolski Zlot Turystów Kolarzy odbędzie się w Staszowie!

ImageW dniach od 13 do 20 sierpnia, Staszów będzie gościł kilkuset turystów kolarzy PTTK.

Organizacja 60 Ogólnopolskiego Zlot Turystów Kolarzy była przedmiotem sobotnich obrad Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK. W czasie spotkania została przeprowadzona lustracja obiektów noclegowych oraz przedyskutowane zostały szczegóły organizacyjne.

Więcej…

 

Informacja o decyzjach wymiarowych 2011

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie informuje:

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi otrzymania decyzji wymiarowych na 2011 rok w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach przez małżonków uprzejmie informuję, iż nieruchomość lub obiekt budowlany stanowiący współwłasność lub znajdujący się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. Małżonkowie traktowani są jak współwłaściciele. Istota solidarnego obowiązku podatkowego sprowadza się do tego, że wszyscy współwłaściciele są zobowiązani do płacenia podatku od nieruchomości wspólnej, ale zapłacenie całego podatku przez jednego z nich lub kilku z nich, powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego w stosunku do wszystkich.

Organ podatkowy wymierza zatem podatek osobom fizycznym w kwocie ogólnej w jednej decyzji wymiarowej, gdyż nie jest upoważniony do dzielenia zobowiązania między współwłaścicieli.

W związku z powyższym organ podatkowy ma obowiązek doręczyć decyzję wymiarową każdemu ze współwłaścicieli, tj. w przypadku małżonków każdemu z nich.

 

Giełda książki literackiej

   

Związek Literatów Polskich – Oddział w Kielcach,
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie

zapraszają
MIESZKAŃCÓW STASZOWA
i okolic do Biblioteki

hol Ratusza
5 marca (sobota) w godz. 11–16
na

GIEŁDĘ KSIĄŻKI LITERACKIEJ

podczas której wydawcy i pisarze będą promować i podpisywać swoje książki.

Wyjątkowa okazja do poznania wydawniczych nowości, ale także pozyskania z autografami książek wcześniej wydanych, nieobecnych na rynku!

Zapraszamy wszystkich miłośników literatury pięknej z rodzinami, dziećmi i przyjaciółmi.

Warto przyjść!

 

 

Staszów przystąpił do konkursu ZDROWA GMINA

Image

Konkurs ZDROWA GMINA ma na celu zwiększenie liczby osób zgłaszających się na badania profilaktyczne ukierunkowane na wczesne wykrywanie chorób nowotworowych – organizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) i Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych (NPZChN). W konkursie biorą udział gminy z 6 województw: mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i opolskiego.

W Konkursie ZDROWA GMINA zostaną wyłonione gminy, które będą miały największy wzrost procentowy liczby osób zgłaszających się na badania profilaktyczne finansowane przez NFZ i NPZChN w okresie od 1 marca 2011 do 31 sierpnia 2011 r.

W drugim etapie Konkursu ocenie podlegać będą opisy projektów działań promujących profilaktykę nowotworową z wykorzystaniem nagrody głównej, tj. 100 000 PLN, nadesłane przez gminy. Z nadesłanych zgłoszeń Jury wyłoni 10 laureatów, których projekty zostaną poddane pod głosowanie poprzez stronę www.konkurszdrowagmina.pl na najlepszy opis działań. Projekt, który otrzyma największą liczbę głosów zdobędzie „Wyróżnienie Publiczności”.

Nagrodami w konkursie ZDROWA GMINA są czeki o łącznej wartości 175 000 PLN: za I miejsce 100 000 PLN, za II - 50 000 PLN, za III - 25 000 PLN.

Więcej informacji o akcji na stronie konkursu: http://www.konkurszdrowagmina.pl

 

 Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w Staszowie

W dniu  28 lutego 2011 roku (poniedziałek) o godz. 12:00

 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie  się

VII  SESJA  RADY  MIEJSKIEJ  W  STASZOWIE

Więcej…

 

Nabór na stanowisko Koordynatora ds. Lokalnej Strategii Rozwoju

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” ogłasza nabór na wolne stanowisko „Koordynator ds. Lokalnej Strategii Rozwoju” w ramach działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert osobiście lub listownie na adres:
Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”, Plac Staszica 6, 26-021 Daleszyce w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisku Koordynatora ds. Lokalnej Strategii Rozwoju” w terminie do 31.03.2011 roku do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do LGD).
Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.bialelugi.pl oraz pod nr telefonu 41/307-26-44, 41/307-20-11
 

Koncert noworoczny

Image
 

Rywale zbyt silni dla Wicemistrzów Świętokrzyskiego

Image

Juniorzy Integro Staszów w dniach 4-6.02.2011r. uczestniczyli w rozgrywkach centralnych – 1/8 Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej. W Częstochowie spotkał się zespoły z najwyższej „półki”: Delic-Pol Norwid Częstochowa, KS Wifama Łódź, LKS Bobowa i Integro Staszów. 

Zespół z Częstochowy to klubowy Mistrz Europy, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski. W Delic-Polu gra sześciu zawodników uczących się w SMS-ie Spała w tym czterech to kadrowicze Polski na Mistrzostwa Europy(Modzelewski K., Łapszyński Ł., Kaczyński M., Wolański N.) WKS Wifama Łódź to także wielokrotny medalista Mistrzostw Polski. – trzech zawodników uczy się w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Spale. Rozgrywkom przyglądał się były trener reprezentacji Polski seniorów i juniorów Stanisław Gościniak.

Więcej…

 

Wyłowione z sieci

Subiektywny przegląd newsów ze staszowa na stronach internetowych:

Image

Więcej…

 

Konkurs KRUS

Image
 

Zabawa Karnawałowa

Image
 

Ferie z kulturą

ImagePod znakiem warsztatów artystycznych, nauki tańca  i konkursów tematycznych upłynął kolejny dzień zimowej akcji  „Ferie z Kulturą”, której  organizatorem  jest wojewoda świętokrzyski  Bożentyna Pałka-Koruba. W Staszowie "Ferie z kulturą” gościły 8 lutego, a akcję wspierał Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Romuald Garczewski.

Celem spotkań w ramach przedsięwzięcia jest promocja idei tolerancji i szacunku wobec innych kultur. Świętokrzyską kulturę ludową, ale i kulturę afrykańską poznawali młodzi ludzie w Staszowskim Ośrodku Kultury, w którym odbyły się zajęcia. Gościem honorowym był wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka - Koruba, która chętnie uczestniczyła w warsztatach i zabawach. Wśród gości, którzy zaszczycili swoją obecnością była Anna Żmudzińska - Dyrektor Biura Wojewody Świętokrzyskiego, Andrzej Kruzel - Starosta Powiatu Staszowskiego, Michał Skotnicki - Wicestarosta Powiatu Staszowskiego oraz Bonifacy Wojciechowski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie.

Więcej…

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku

Informujemy, iż na stronie Biuletynu Informacji Publiczej zostało zamieszczone zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku.

Link do treści zarządzenia.

LINK DO FORMULARZA OFERTY CENOWEJ

 

Strona 38 z 50

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

 

Więcej danych:

 


 

rgarczewski

Romuald Garczewski
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
burmistrz@staszow.pl 

 

henrykamarkowska
Henryka Markowska
z-ca burmistrza 
hmarkowska@staszow.pl 

tomaszfafara
Tomasz Fąfara
z-ca burmistrza
tomasz.fafara@staszow.pl

Burmistrz oraz zastępcy
w indywidualnych
sprawach przyjmują
w poniedziałki każdego
tygodnia. 

 


 

Dyżury Rady Miejskiej
odbywają się
Urzędzie Miasta i Gminy
w Staszowie 
w pokoju 121

bednarczyk__kryspin

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Kryspin Bednarczyk
poniedziałek: 15.00 - 17.00,
piątek: 15.00 - 16.00

gajek_dyl__beata

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej
Beata Gajek - Dyl
czwartek: 9.00 - 12.00

wojciechowski__bonifacy

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Bonifacy Wojciechowski
wtorek: 12.00 - 15.00
piątek: 11.00 - 14.00

 

 

07m

 

monit 2014 02

wisniowa_01m
ystaszow

Szukaj

Najbliższe wydarzenia

WRZ
08

08.09.2014 09:00 - 12:00
Akcja pobierania krwi w Staszowie

WRZ
22

22.09.2014 09:00 - 12:00
Akcja pobierania krwi w Staszowie

PAź
06

06.10.2014 09:00 - 12:00
Akcja pobierania krwi w Staszowie

PAź
27

27.10.2014 09:00 - 12:00
Akcja pobierania krwi w Staszowie

LIS
03

03.11.2014 09:00 - 12:00
Akcja pobierania krwi w Staszowie

2012POKLsm
dyzury_aptek

zaszczepwsobiechecszczepien

PIS

mania_dzialania_mini
korab_logo

ebok pgnig

Newsletter

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 242 gości